Personuppgiftspolicy

Ladda ner PDF version av Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter

Upplevelser i Bergslagen AB vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och Dataskyddsförordningen, dvs EUs integritetslagstiftning GDPR.


Personuppgiftsansvar

Upplevelser i Bergslagen AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats t.ex. då du skapar ett användarkonto eller kontaktar oss för support.

Kontaktuppgifter

Du kan gällande frågor om personuppgifter kontakta oss på info@upplevelseribergslagen.se eller via telefon 070-5202110.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Upplevelser i Bergslagen AB samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig. Personuppgifter samlas in i samband med bokning och köp av fiskekort. Endast personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgör beställningen registreras vilket är namn, telefonnummer och adress. Personuppgifter relaterade till köpta produkter anonymiseras efter 3 år efter att deras giltighetstid löpt ut.

Fiskerapporter

Om du fångstrapporterna via vår hemsida samlar vi också in uppgifter om din fiskedag. Vi är personuppgiftsansvarig för personuppgifter från fångstrapporter. Aggregerad, anonymiserade data kan kommas att delas med av oss utvalda och godkända samarbetspartners, företag och myndigheter, t.ex. forskare, länsstyrelser och HaV.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via kundtjänst, på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn fiskekortsnummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e- postadress eller telefonnummer. Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss.

Uppgifter som samlas in via en skapad användaridentitet.

När du registrerar en användaridentitet på samlar vi in din e-postadress för att skapa inloggningen. Vi samlar också in uppgift om ditt användarnamn.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på Upplevelser i Bergslagen AB:s nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid köp och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett sällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga personers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört ett köp utan någon annan har gjort ett köp där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

Hantering och lagring av personuppgifter

Upplevelser i Bergslagen AB:s rättsliga grund att behandla dina personuppgifter Vi behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av fiskekortet (avtalet), specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis fiskekortet.

Personuppgifter på din köpta produkt (t.ex. fiskekort) För att kunna leverera de tjänster du har beställt av oss använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut fiskekort eller andra produkter. Administration av ditt köp inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller verifieringar av betalkort.

Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och produktnummer (t.ex. fiskekortsnummer) för att identifiera dig och din produkt. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information

När du har köpt ett fiskekort via oss använder vi dina personuppgifter för att skicka orderbekräftelse, din produkt och eventuellt viktig information från den säljande organisation som är kopplat till fiskekortet. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med köpet.

Vi skickar vid ett eller flera tillfällen ut uppmaningar om fiskerapportering där vi ber dig rapportera din fiskedag för att hjälpa oss och säljande organisation att förbättra fiskeområdet och våra tjänster.


Marknadsföring

Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Upplevelser i Bergslagen AB i samband med specifika erbjudande från oss, genom att kontakta dig per post, epost och SMS.

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig.

Utveckling av tjänster och service

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten.

I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider

Upplevelser i Bergslagen AB sparar dina personuppgifter endast så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i våra databaser. I databasen sparas personuppgifter från gjorda köp i tre år (1095 dagar) efter att produktens giltighetstid löpt ut, då dessa (t.ex. fiskekorten) anonymiseras.

Personuppgifter relaterade till skapade användaridentiteteter sparas så länge användaridentiteten är aktiv. Uppgifter raderas efter 1825 dagar om kontot ej länge används. Ej aktiverade användaridentiteter raderas efter 365 dagar.

Frivilligt lämnade personuppgifter i samband med fiskerapporter sparas tillsvidare. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som ar gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Upplevelser i Bergslagen AB:s tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Interna processer, rutiner och policies finns beskrivna i ett för dataskyddsförordningen styrande dokument (Dokument ID: JAB18003)

Utlämning av personuppgifter
Google

Vi använder oss av Googles produkter och tjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Google som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Kundvård och support

Internt hanterar vi personuppgifter i vår kunddatabas, i våra ehandels- och säljstödssystem. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Betallösningar och presentkort

Vi använder oss av flera externa leverantörer för att hantera betalningar och presentkort. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalningsinformation. I fallet Klarna även personnummer och köphistorik. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss.

Kommunikationstjänster

Vi använder oss av externa leverantörer för att tillhandahålla information via SMS och Epost före, under och efter din fiskedag. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av telefonnummer eller Epost-adress.

Utlämning till tredje land

Personuppgifter kan komma att överföras till samarbetspartners i länder utanför EU för samma ändamål som beskrivs ovan. Oavsett vilket land Upplevelser i Bergslagen överför dina personuppgifter har vi en skyldighet att tillse att en god skyddsnivå föreligger för dina personuppgifter, vilket vi självklart gör!

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på Upplevelser i Bergslagens hemsida.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Tänk på att om du återkallar ditt samtycke till personuppgifter kan även utfärdade produkter (t.ex. ett fiskekort) annuleras, då de flesta produkter som säljs på vår hemsida är personliga och måste kunna koppas till en person (t.ex. av en tillsynsman vid kontroll av ett fiskekort)

Radering av personuppgifter

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress.

Registerutdraget lämnas ut efter en behandlingstid på 30 dagar på begäran och är gratis. Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rättelse av personuppgifter

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Invändningar mot personuppgiftsbehandlingen

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Du har alltid rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Om du har frågor kring våra användarvillkor är du välkommen att kontakta oss.

Vid köp av fiskekort gäller specifikt att fisket i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren enligt lag (1993:787) och fiskekortet ger en rättighet att under en begränsad period bedriva fiske. Det är köparen av fiskekortets ansvar att själv upplysa sig om de gällande regler som för aktuellt fiskekort och område. En fiskevårdsområdesförening får ta ut kontrollavgift av en fiskare som har lov att fiska i området men som bryter mot föreningens egna fiskeregler enligt Lagen (1981:533) om fiskevårdsområden enligt (SFS 2010:1874).

Vid en tvist följer vi ARN, Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Upplevelser i Bergslagen ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans